dimarts, 9 de març de 2010

paisatges habituals passats per un tamís de crua climatologia hivernal